باغ آینه

در بسته…

دیرگاهی‌ست که دستی بداندیش
دروازه‌ی کوتاهِ خانه‌ی ما را
                                نکوفته است.

ادامه‌ی مطلب »

با همسفر

سرکش و سرسبز و پیچنده
                                  گیاهی
دیوارِ کهنه‌ی باغ را فروپوشیده است.

ادامه‌ی مطلب »