باغ آینه

نبوغ

برای میهنِ بی‌آب و خاک
                             خلقِ پروس
به خون کشیده شدند
ز خشم ناپلئون،

ادامه‌ی مطلب »