شعرها: ققنوس در باران
ققنوس در باران

Postumus

۱

سنگ
برای سنگر،
آهن
برای شمشیر،
جوهر
برای عشق…

 

 

در خود به جُستجویی پیگیر
همت نهاده‌ام
در خود به کاوش‌ام
در خود
ستمگرانه
من چاه می‌کَنَم
من نقب می‌زنم…

ققنوس در باران

پاییز

برای غلامحسین ساعدی

گویِ طلای گداخته
بر اطلسِ فیروزه‌گون

 

[سراسرِ چشم‌انداز
در رؤیایی زرین می‌گذرد.]

 

و شبحِ آزادْگَردِ هَیونی یال‌افشان،
که آخرین…

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.