ابراهیم در آتش

اشارتی

به ایران درودی

پیش از تو
           صورتگران
                     بسیار
از آمیزه‌ی برگ‌ها
                    آهوان برآوردند؛

ادامه‌ی مطلب »