شعرها: ترانه‌های کوچک غربت

صبح

ولرم و
       کاهلانه
آبدانه‌های چرکی‌ِ بارانِ تابستانی
بر برگ‌های بی‌عشوه‌ی خطمی

به ساعتِ پنجِ صبح.

 

در مزارِ شهیدان
                  …

در این بن‌بست

دهانت را می‌بویند
مبادا که گفته باشی دوستت می‌دارم.
دلت را می‌بویند
               روزگارِ غریبی‌ست، نازنین…

عاشقانه

آنکه می‌گوید دوستت می‌دارم
خنیاگرِ غمگینی‌ست
که آوازش را از دست داده است.

 

               ای کاش عشق را
              …

ترانه‌ی همسفران

سرِ دوراهی
              یه قلعه بود
یه خشت از مهتاب و
یه خشت از سنگ

 

سرِ دوراهی
             …

خطابه‌ی آسان، در اميد

به رامین شهروند

وطن کجاست که آوازِ آشنای تو چنین دور می‌نماید؟
امید کجاست
تا خود
       جهان
             به قرار
    …

شبانه

نه
تو را برنتراشیده‌ام از حسرت‌های خویش:
پارینه‌تر از سنگ
تُردتر از ساقه‌ی تازه‌روی یکی علف.

 

تو را برنکشیده‌ام از خشمِ خویش:
ناتوانیِ‌…

رستاخیز

من تمامی‌ مُردگان بودم:
مُرده‌ی پرندگانی که می‌خوانند
و خاموشند،
مُرده‌ی زیباترینِ جانوران

بر خاک و در آب،
مُرده‌ی آدمیان
از بد و خوب.

 

من …

در لحظه

به تو دست می‌سایم و جهان را درمی‌یابم،
به تو می‌اندیشم
و زمان را لمس می‌کنم
معلق و بی‌انتها
عُریان.

 

می‌وزم، می‌بارم، می‌تابم.
آسمانم…

عاشقانه

بیتوته‌ی کوتاهی‌ست جهان
                                در فاصله‌ی…

شبانه

گویی
     همیشه چنین است
                             ای غریوِ طلب ــ:
تو…

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.