سایت: گزارش‌ها

روزگار غریبی‌است نازنین!

 

ع. پاشا‌یی از توقف انتشار كتاب كوچه سخن می‌گو‌ید:

مد‌یر نشر ماز‌یار صلاحیت قضاوت در باره ی آثار شاملو را ندارد

 

 

ع. پاشا‌یی در پاسخ شا‌یعات…

پی نام کسان رفتن به عیب، انصاف چون باشد؟

۱ آقای مهرداد کاظم‌زاده مدیر انتشارات مازیار اخیرا در مصاحبه‌ای با ایلنا مطالبی را در مورد کتاب کوچه گفته‌اند که ناگزیر به نوشتن این یادداشتم کردند. از…

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.