آثار احمد شاملو
کاشفان فروتن شوکران

کاشفان فروتن شوکران: دو

۱. ترانه بزرگ ترین آرزو

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/KashefanForootan2/01.mp3[/podcast]
۲. سرود برای مرد روشن که به سایه رفت

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/KashefanForootan2/02.mp3[/podcast]
۳. تو را…

پریا و دخترای ننه دریا

پریا و دخترای ننه دریا

پریا

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/Pariya/02.mp3[/podcast]

دخترای ننه دریا

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/Pariya/01.mp3[/podcast]…

خروس زری، پیرهن پری

خروس زری، پیرهن پری

روی اول نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/KhorousZari/01.mp3[/podcast]

روی دوم نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/KhorousZari/02.mp3[/podcast]

مسافر کوچولو

مسافر کوچولو

روی اول نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/MosaferKuchulu/01.mp3[/podcast]

روی دوم نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/MosaferKuchulu/01.mp3[/podcast]…

احمد شاملو

شاملو و حافظ

بخش اول

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/Shamlou_Hafez/shamlou_hafez_1.mp3[/podcast]

بخش دوم

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/Shamlou_Hafez/shamlou_hafez_2.mp3[/podcast]

بخش سوم

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/Shamlou_Hafez/shamlou_hafez_3.mp3[/podcast]…

فدریکو گارسیا لورکا

ترانه‌های شرقی و اشعار دیگر: فدریکو گارسیا لورکا

روی اول نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/Lorca/Lorca_01.mp3[/podcast]

روی دوم نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/Lorca/Lorca_02.mp3[/podcast]…

Ahmad+Shamlou

سکوت سرشار از ناگفته‌هاست

روی اول نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/Sokout/sokoot_01.mp3[/podcast]

روی دوم نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/Sokout/sokoot_02.mp3[/podcast]…

bird202e

چیدن سپیده‌دم

روی اول نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/ChidaneSepidedam/sepidedam_1.mp3[/podcast]

روی دوم نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/ChidaneSepidedam/sepidedam_2.mp3[/podcast]

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم

سیاه هم‌چون اعماق آفریقای خودم

روی اول نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/SiahHamchonAfrica/01.mp3[/podcast]

روی دوم نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/SiahHamchonAfrica/02.mp3[/podcast]…

کاشفان فروتن شوکران

کاشفان فروتن شوکران: یک

روی اول نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/KashefaneForoutan/01.mp3[/podcast]

روی دوم نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/KashefaneForoutan/02.mp3[/podcast]…

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.