آثار: نوارهای صوتی
سیاه همچون اعماق آفریقای خودم

سیاه هم‌چون اعماق آفریقای خودم

روی اول نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/SiahHamchonAfrica/01.mp3[/podcast]

روی دوم نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/SiahHamchonAfrica/02.mp3[/podcast]…

کاشفان فروتن شوکران

کاشفان فروتن شوکران: یک

روی اول نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/KashefaneForoutan/01.mp3[/podcast]

روی دوم نوار

[podcast]http://shamlou.org/voice/albums/KashefaneForoutan/02.mp3[/podcast]…

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.