شبانه


زیباترین تماشاست
وقتی
      شبانه
             بادها
از شش جهت به سوی تو می‌آیند،

و از شکوهمندیِ یأس‌انگیزش
پروازِ شامگاهی‌ دُرناها را
                             پنداری
                                    یکسر به‌سوی ماه است.

 

 

زنگار خورده باشد و بی‌حاصل
                                   هرچند
از دیرباز
آن چنگِ تیزْپاسخِ احساس
                                در قعرِ جانِ تو، ــ
پروازِ شامگاهی دُرناها
و بازگشتِ بادها
در گورِ خاطرِ تو
                 غباری
                        از سنگی می‌روبد،
چیزِ نهفته‌یی‌ت می‌آموزد:
چیزی که ای‌بسا می‌دانسته‌ای،
چیزی که
          بی‌گمان
                   به زمان‌های دوردست
می‌دانسته‌ای.

 

دیِ ۱۳۵۵
رم

درباره‌ی