سپیده‌دم


بانگ‌دربانگ
خروسان می‌خوانند.

 

تا دوردست‌های گمان اما
در این پهنه‌ی ماسه و شوراب
روستایی نیست.

 

روز است که دیگرباره بازمی‌گردد
یادآورِ صبح و سلام و سبزه،
و تحقیر است که هر سپیده‌دم
از نو
اختراع می‌شود
در تجربه‌ی گریانِ همیشه.

 

 

 

 

مدایح بی صله روی جلد

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو