دوست هم‏دل آقاى تقى نژاداكبر


 

دهكده ـ

۱۰/۱۱/۷۲

دوست هم‏دل آقاى تقى نژاداكبر

 

نامه پرمهرتان به‏ ضميمه نخستين شماره كتاب‏ كادوس زيارت‏ شد. خسته نباشيد! مجموعه پربارى‏‌ست‏ كه ‏طبعا هربار پربارترخواهدشد.

درباره آن‏‌چه آقاى حيدرمهرانى نوشته‏‌اند بد نيست‏ رفع شبهه‏ شود كه‏ چون ‏آن شعر را به ‏اتكاى ‏حافظه‏ خوانده‏‌ام سهوى‏ چنان در آن راه‏ يافته ‏و به ‏احتمال قوى همان “جوار” درست ‏است. بدون‏ اين‏‌كه ‏قصد رفع تكليف ‏ازخود داشته ‏باشم اجازه‏ بدهيد درباره ‏آن ‏چند نوارشعر بگويم ‏كه ‏همه‏‌گى ‏آن‏‌ها جز حافظ درشرايط بدى ضبط شد كه ‏هم پس‏ از نيمه ‏شب ‏بود و هم خود چنان خسته ‏بودم كه ‏توجهى به‏ آن‏‌چه مى‏‌خواندم نداشتم، كه ‏گمان ‏كنم بخصوص خسته‏‌گى خواننده ‏از لحن ‏او و بى‌‏توجهى ناشى ‏از خستگى‌‏اش، از اشتباهاتى‏ كه ‏درخواندن غزل‏‌هاى مولوى و يك‏ مورد در رباعى خيام و حتا در شعر خود كرده كاملا پيداست ‏و متأسفانه ‏مسئولان برنامه بدون ‏اين‌‏كه ‏درباره‏ نوارهاى ضبط شده ‏از من‏ نظرى‏ بخواهند بى‏‌درنگ ‏به ‏تكثيرشان ‏پرداختند.

ازمن براى ‏كتاب ‏كادوس مطلبى ‏خواسته‌‏ايد. به‏ روى چشم! زير دارى ‏از اين‌‏گونه فعاليت‌‏ها وظيفه يكايك ‏ماست. براى فتح باب چند شعرى را كه ‏از خانم كلارا خانس، شاعراسپانيائى معاصر به ‏فارسى برگردانده‌‏ام با شمه‏‌ئى ازكارنامه‌‏اش تقديم مى‌‏كنم. اميدوارم براى ‏آشنائى با شعر امروزكشورى كه ‏زمانى پاى‏تخت ‏شعر غرب ‏بود بى‌‏ثمر نباشد.

لطف‏ كنيد به ‏دوستان ‏و هم‏كاران، آقايان محمد بشرى، طاهر طاهرى، حيدر مهرانى، م. مؤيد و مجيد دانش‌‏آراسته حامل سلام‏‌هاى قلبى من باشيد.

همه‏ را مى‌‏بوسم

ا. شاملو

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو