حجمِ قیرینِ نه‌درکجایی…


به واحد اسکندری

حجمِ قیرینِ نه‌درکجایی،
نادَرکجایی و بی‌درزمانی.

 

و آنگاه
احساسِ سرانگشتانِ نیازِ کسی را جُستن
در زمان و مکان
به مهربانی:

 

«ــ من هم اینجا هستم!»

 

پچپچه‌یی که غلتاغلت تکرار می‌شود
تا دوردست‌های لامکانی.

 

 

کشفِ سحابی‌ مرموزِ هم‌داستانی
در تلنگرِ زودگذرِ شهابی انسانی.

 

۱ مهرِ ۱۳۷۰

در آستانه روی جلد

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو