مآخذ

a

1. Blyth, R.H.
    A HISTORY OF HAIKU, 2 VOLS. Tokyo, 1971.
2. Blyth, R.H.
    HAIKU, 4 VOLS, Tokyo, 1971.
3. Suzuki, D.T.
    ZEN AND JAPANESE CULTURE, NewYork, 1973.

a
 

این مطلب را به اشتراک بگذاریم
یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.