گشت و گذاری در آثار شاملو

دادخواست

از همه سو،
از چار جانب،
از آن سو که به‌ظاهر مهِ صبحگاه را مانَد سبک‌خیز و دَم‌دَمی
و حتا از آن سویِ دیگر که هیچ نیست

ادامه‌ی مطلب »

در بسته…

دیرگاهی‌ست که دستی بداندیش
دروازه‌ی کوتاهِ خانه‌ی ما را
                                نکوفته است.

ادامه‌ی مطلب »

با همسفر

سرکش و سرسبز و پیچنده
                                  گیاهی
دیوارِ کهنه‌ی باغ را فروپوشیده است.

ادامه‌ی مطلب »

نبوغ

برای میهنِ بی‌آب و خاک
                             خلقِ پروس
به خون کشیده شدند
ز خشم ناپلئون،

ادامه‌ی مطلب »