می‌دانستند دندان برای…


می‌دانستند دندان برای تبسم نیز هست و
تنها
بردریدند.

 

 

چند دریا اشک می‌باید
تا در عزای اُردواُردو مُرده بگرییم؟

 

چه مایه نفرت لازم است
تا بر این دوزخ‌دوزخ نابکاری بشوریم؟

 

۱۳۶۳

درباره‌ی