شعرها: ابراهیم در آتش

شبانه

در نیست
          راه نیست
شب نیست
              ماه نیست

نه روز و
         نه آفتاب،…

شبانه

اگر که بیهده زیباست شب
برای چه زیباست
                    شب
برای که زیباست؟ ــ

 

شب و
      …

نشانه

شغالی
        گَر
ماهِ بلند را دشنام گفت ــ

پیرانِشان مگر
نجات از بیماری را
تجویزی اینچنین فرموده بودند.

 

فرزانه در خیالِ خودی را
                           …

برخاستن

چرا شبگیر می‌گرید؟

 

من این را پرسیده‌ام
من این را می‌پرسم.

 

 

عفونتت از صبری‌ست
که پیشه کرده‌ای
به هاویه‌ی وَهن.

 

تو ایوبی
که از این…

در میدان

آنچه به دید می‌آید و
آنچه به دیده می‌گذرد.

 

آنجا که سپاهیان
                    مشقِ قتال می‌کنند…

شبانه

مردی چنگ در آسمان افکند،
هنگامی که خونش فریاد و
دهانش بسته بود.

 

خنجی خونین
بر چهره‌ی ناباورِ آبی! ــ

 

عاشقان
چنینند.

 

 

کنارِ شب
خیمه برافراز،…

تابستان

پردگیانِ باغ
از پسِ معجر
عابرِ خسته را
به آستینِ سبز
بوسه‌یی می‌فرستند.

 

 

بر گُرده‌ی باد
گَرده‌ی بویی دیگر است.

 

درختِ تناور
            …

شبانه

کلیدِ بزرگِ نقره
در آبگیرِ سرد
              شکسته‌ست.

دروازه‌ی تاریک
بسته‌ست.

 

«ــ مسافرِ تنها !
   …

شبانه

مرا
  تو
بی‌سببی
           نیستی.

به‌راستی
صلتِ کدام قصیده‌ای
                      …

تعویذ

به چرک می‌نشیند
                      خنده
به نوارِ زخم‌بندی‌اش ار
                         …

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.