شعرها: آیدا در آینه

آغاز

بی‌گاهان
به غربت
به زمانی که خود درنرسیده بود ــ

 

چنین زاده شدم در بیشه‌ی جانوران و سنگ،
و قلب‌ام
در خلأ
تپیدن آغاز کرد.

 

 

گهواره‌ی تکرار…

شبانه

میانِ خورشیدهای همیشه
زیباییِ تو
           لنگری‌ست ــ
خورشیدی که
                از…

من و تو، درخت و بارون …

من باهارم تو زمین
من زمینم تو درخت
من درختم تو باهار ــ
نازِ انگشتای بارونِ تو باغم می‌کنه
میونِ جنگلا تاقم می‌کنه.

 

تو بزرگی مثِ شب.
اگه مهتاب باشه یا…

من و تو…

من و تو یکی دهانیم
که با همه آوازش
به زیباتر سرودی خواناست.

 

من و تو یکی دیدگانیم
که دنیا را هر دَم
                  …

از مرگ…

هرگز از مرگ نهراسیده‌ام
اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود.
هراسِ من ــ باری ــ همه از مردن در سرزمینی‌ست
که مزدِ گورکن
               …

خفتگان

به مناسبتِ بیستمین سالِ قیامِ دلیرانه‌ی گتتوی شهرِ ورشو

از آن‌ها که رویاروی
                    …

سرودِ آن کس که از کوچه به خانه باز می‌گردد

نه در خیال، که رویاروی می‌بینم
سالیانی بارآور را که آغاز خواهم کرد.

 

خاطره‌ام که آبستنِ عشقی سرشار است
کیفِ مادر شدن را
                    …

تکرار

جنگلِ آینه‌ها به هم در شکست
و رسولانی خسته بر این پهنه‌ی نومید فرود آمدند
                                                           …

چهار سرود برای آيدا

۱
سرودِ مردِ سرگردان

مرا می‌باید که در این خمِ راه
در انتظاری تاب‌سوز
سایه‌گاهی به چوب و سنگ برآرم،

چرا که سرانجام
                   …

سرودِ پنجم

۱

سرودِ پنجم سرودِ آشنایی‌های ژرف‌تر است.
سرودِ اندُه‌گزاری‌های من است و
                                      …

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.