حدیث بی‌قراری ماهان

آشتی

«ــ اقیانوس است آن:
    ژرفا و بی‌کرانگی،
    پرواز و گردابه و خیزاب
                               بی آنکه بداند.

ادامه‌ی مطلب »