شعرها: مرثیه‌های خاک

شعر، رهایی‌ست

شعر
رهایی‌ست
نجات است و آزادی.

 

تردیدی‌ست
             که سرانجام
                           …

مرثیه

در خاموشیِ فروغ فرخ‌زاد

به جُستجوی تو
بر درگاهِ کوه می‌گریم،
در آستانه‌ی دریا و علف.

 

به جُستجوی تو
در معبرِ بادها می‌گریم
در چارراهِ فصول،
در…

شبانه

پچپچه را
          از آنگونه
سر به‌هم‌اندرآورده سپیدار و صنوبر
                                        …

با چشم‌ها

با چشم‌ها
            ز حیرتِ این صبحِ نابجای
خشکیده بر دریچه‌ی خورشیدِ چارتاق
بر تارکِ سپیده‌ی این روزِ پابه‌زای،…

شامگاهی

ــ نظر در تو می‌کنم ای بامداد
  که با همه‌ی جمع چه تنها نشسته‌ای!

 

ــ تنها نشسته‌ام؟
                 …

هملت

بودن
یا نبودن…

 

بحث در این نیست
وسوسه این است.

 

 

شرابِ زهرآلوده به جام و
شمشیرِ به‌زهر آب‌دیده
                          …

و حسرتی

(به پاسخِ استقبالیه‌یی)

۱

نه
این برف را
            دیگر
سرِ بازایستادن نیست،

 

برفی که بر ابروی و به موی ما می‌نشیند
تا در…

تمثیل

به پوران صلح‌کل و سیروس طاهباز
برای تمام صفا و محبتشان

در یکی فریاد
               زیستن ــ

[پروازِ عصیانی‌ِ فوّاره‌یی…

حکایت

اینک آهوبره‌یی
که مجالِ خود را
                   به تمامی
                             …

در آستانه

برای م. امید

نگر
   تا به چشمِ زردِ خورشید اندر
                                    …

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.