نشانه


شغالی
        گَر
ماهِ بلند را دشنام گفت ــ

پیرانِشان مگر
نجات از بیماری را
تجویزی اینچنین فرموده بودند.

 

فرزانه در خیالِ خودی
                                 اما
آن‌که به تُندر
پارس می‌کند؛
گمان مدار که به قانونِ بوعلی
                                             حتا
جنون را
نشانی از این آشکاره‌تر
به دست کرده باشند.

 

۱۳۵۲

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو