شعرها: لحظه‌ها و همیشه

غزلِ ناتمام…

به هر تارِ جانم صد آواز هست
دریغا که دستی به مضراب نیست.
چو رویا به حسرت گذشتم، که شب
فروخفت و با کس سرِ خواب نیست.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

۱۳۳۹…

شبانه

وان را که خبر شد، خبری بازنیامد
سعدی

 

آنکه دانست، زبان بست
وانکه می‌گفت، ندانست…

 

 

چه غم‌آلوده شبی بود!
وان مسافر که در آن ظلمتِ خاموش گذشت…

شبانه

اکنون، دیگرباره شبی گذشت.
به نرمی از برِ من گذشت با تمامی لحظه‌هایش.

 

چونان باکره‌ی عشقی
که با همه انحناهای تنش
                              …

من مرگ را…

اینک موجِ سنگین‌گذرِ زمان است که در من می‌گذرد.
اینک موجِ سنگین‌گذرِ زمان است که چون جوبارِ آهن در من می‌گذرد.
اینک موجِ سنگین‌گذرِ زمان است که…

وصل

       ۱

 

در برابرِ بی‌کرانیِ ساکن
جنبشِ کوچکِ گُلبرگ
به پروانه‌یی ماننده بود.

 

 

زمان، با گامِ شتابناک برخاست
و در سرگردانی
                 …

شبانه

به گوهرِ مراد

کوچه‌ها باریکن
                  دُکّونا
                     …

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.