آثار: دفترهای شعر

شبِ غوک

خِش‌خشِ بی خا و شینِ برگ از نسیم
                                              در زمینه و
وِرِّ بی واو و رای غوکی بی‌جفت
از برکه‌ی همسایه ــ

ادامه‌ی مطلب »

ترجمانِ فاجعه

گفتارِ فیلمی در بابِ نقاشی‌های سال‌های دهه‌ی ۶۰ علی‌رضا اسپهبد

صحنه چه می‌تواند گفت
به هنگامی که از بازیگر و بازی
                                   تهی است؟

ادامه‌ی مطلب »