در آستانه

در آستانه

باید اِستاد و فرود آمد
بر آستانِ دری که کوبه ندارد،
چرا که اگر به‌گاه آمده‌باشی دربان به انتظارِ توست و
                                                                اگر بی‌گاه
به درکوفتن‌ات پاسخی نمی‌آید.

ادامه‌ی مطلب »

خاطره

شب
      سراسر
                زنجيرِ زنجره بود
                                   تا سحر،

ادامه‌ی مطلب »