ابراهیم در آتش

تعویذ

به چرک می‌نشیند
                      خنده
به نوارِ زخم‌بندی‌اش ار
                          ببندی.

ادامه‌ی مطلب »