شعرها: ابراهیم در آتش

سرودِ ابراهیم در آتش

در اعدامِ مهدی رضایی در میدانِ تیرِ چیتگر

در آوارِ خونینِ گرگ‌ومیش
دیگرگونه مردی آنک،
که خاک را سبز می‌خواست
و عشق را شایسته‌ی زیباترینِ زنان

که این‌اش…

غریبانه

دیری‌ست تا سوزِ غریبِ مهاجم
                                    …

ترانه تاریک

بر زمینه‌ی سُربی‌ صبح
سوار
     خاموش ایستاده است

و یالِ بلندِ اسبش در باد
                            …

واپسين تير ترکش آنچنان که می‌گويند

من کلامِ آخرین را
                    بر زبان جاری کردم
همچون خونِ بی‌منطقِ قربانی
                                  …

بر سرمای درون

همه
    لرزشِ دست و دلم
                           از آن بود
که عشق
          …

از این گونه مردن…

می‌خواهم خوابِ اقاقیاها را بمیرم.

 

خیال‌گونه
در نسیمی کوتاه
                    که به تردید می‌گذرد…

محاق

به گوهر مراد

به نوکردنِ ماه
                بر بام شدم
با عقیق و سبزه و آینه.

داسی سرد بر آسمان گذشت
که پروازِ کبوتر ممنوع…

درآمیختن

مجال
بی‌رحمانه اندک بود و
واقعه
     سخت
            نامنتظر.

 

از بهار
      حظِّ تماشایی نچشیدیم،…

اشارتی

به ایران درودی

پیش از تو
           صورتگران
                     بسیار
از آمیزه‌ی…

مجال

جوجه‌یی در آشیانه
گُلی در جزیره
ستاره‌یی در کهکشان.

 

 

با پیشانی بلندت به جِرمی اندیشیدی
که در پوسته می‌رُست
تا باغچه را
           …

The Official Website of Ahmad Shamlou © 2017 تمام حقوق محفوظ است.