هجرانی


که‌ایم و کجاییم
چه می‌گوییم و در چه کاریم؟

 

پاسخی کو؟

 

به انتظارِ پاسخی
                    عصب می‌کِشیم
و به لطمه‌ی پژواکی
کوهوار
       درهم می‌شکنیم.

 

آذرِ ۱۳۵۷
لندن

درباره‌ی