ميان ِ کتاب‌ها گشتم


میانِ کتاب‌ها گشتم
میانِ روزنامه‌های پوسیده‌ی پُرغبار،
در خاطراتِ خویش

در حافظه‌یی که دیگر مدد نمی‌کند
خود را جُستم و فردا را.

 

عجبا!
جُستجوگرم من
نه جُستجو شونده.
من این‌جایم و آینده
در مشت‌های من.

 

۱۳۶۰

مدایح بی صله روی جلد

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو