میلاد


ناگهان
عشق
آفتاب‌وار
نقاب برافکند

و بام و در
به صوتِ تجلی
درآکند،
شعشعه‌ی آذرخش‌وار
فروکاست
و انسان
برخاست.

 

۵ اردیبهشتِ ۱۳۷۶

در آستانه روی جلد

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو