جوشان از خشم…


جوشان از خشم
مسلسل را به زمین کوفت
دندان به دندان بَرفشرده
کلوخ‌ْپاره‌یی برداشت با دشنامی زشت

و با دشنامی زشت
بَرابَریان را هدف گرفت.

هم‌سنگران خنده‌ها نهان کردند.

سهراب گفت:
ــ آه! دیدی؟
سرانجام
او نیز…

۱۱ اردیبهشتِ ۱۳۷۴

در آستانه روی جلد

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو