نقش


دریچه:
حسرتی
نگاهی و
آهی.

 

هیرُگلیفِ نگاهی دیگر است
در چشم‌به‌راهی.

 

و بی‌اختیاریِ آهی دیگر است
از پسِ آهی.

 

و چشمی‌ست – راه کشیده، به حسرت –
به تشییعِ مسکینانه‌ی تابوتی
از برابرِ زالِ کومایی.

 

 

دریچه:
حسرتی
نگاهی و
آهی.

 

۲۱ بهمنِ ۱۳۴۴

ققنوس روی جلد

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو