انديشيدن…


اندیشیدن
در سکوت.

 

آن که می‌اندیشد
به‌ناچار دَم فرو می‌بندد

 

اما آنگاه که زمانه
زخم‌خورده و معصوم
به شهادتش طلبد
به هزار زبان سخن خواهد گفت.

 

۱۳۶۰

مدایح بی صله روی جلد

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو