دوست‏ محترم ‏آقاى تقى ‏نژاد- اكبر


دهكـده،ـ

۲۵/۱/۷۳

 

دوست‏ محترم ‏آقاى تقى ‏نژاد- اكبر

 

باسلام‏‌هاى قلبى به‏ شما و هم‏كاران گرامى كتاب‏ كادوس. ـ

از اين‏‌كه ‏صفحات ‏مجموعه ‏را پيش‏ از چاپ‏ برايم‏ ارسال ‏داشته‌‏ايد بسيار متشكرم. نخست ‏خوش‏حال‏‌ام كه‏ آشنائى مستقيم‌‏تان با آقاى داغلارجا باعث ‏رفع اشتباه من درمورد نام‏ ايشان شده و ديگر اصلاح طرز نگارش كلمه «آن‏گاه».

عميقا از اين‏ همه‏ بذل‏ توجه ‏سپاس‏گزارم.

چند نكته‏‌ئى به ‏نظر آمد كه ‏ذيلا عرض ‏مى‌‏شود:

* ص۸۹، چندشعر… باترجمه‏‌ى…

* «با» حرف‏ هم‏راهى‌‏ست. پس‏ اين دو سطر درصورتى مى‌‏توانست ‏درست باشد كه ‏متن ‏اسپانيولى‏ شعرهاى خانس و متن ‏فرانسوى شعر پره‌‏ور  هم  «با» ترجمه مترجمان‏شان درمجله ‏بيايد، و چون فقط ترجمه‌‏ها آمده «به‏ ترجمه‏‌ى» صحيح ‏است نه «با ترجمه‌‏ى».

* نام معرف ومترجم در صفحه ۸۹ آمده، پس‏ تكرار آن درصفحات ۹۰ و ۹۱ به‏ كلى زائد مى‏‌نمايد.

* از صفحات‏ ارسالى چنين برمى‌‏آيدكه “به ‏سوى سپيده” شعر بلندى در يازده پاره ‏است. حال‏ آن‏‌كه ‏چنين ‏نيست ( ومسئول ‏اين بى‏‌توجهى البته ‏من‌‏ام كه ‏به ‏شما توضيح‏ نداده‌‏ام ). «به ‏سوى ‏سپيده» نام‏ مجموعه‌‏ئى‌ست‏ ازشعرهاى كوتاه كه‏ مترجم يازده ‏شعر آن‌‏را براى ‏چاپ ‏در اختياركتاب‏ كادوس گذاشته. پيش‏نهاد مى‏‌كنم عنوان صفحه ۹۳ به ‏شكل زير اصلاح شود:

يازده ‏شعر كوتاه ‏از مجموعه‌‏ى

به ‏سوى سپيده

و آن‌‏گاه هر شعر با خط نازك كوچكى از شعر بعدى جدا شود. به‏ همان صورتى ‏كه ‏در متن‏ تقديمى ‏از هم ‏جدا شده ‏است.

دوست ‏باقى صحبت ‏باقى

ا. شاملو

درباره‌ی سایت رسمی احمد شاملو