گشت و گذاری در آثار شاملو

خاطره

شب
      سراسر
                زنجيرِ زنجره بود
                                   تا سحر،

ادامه‌ی مطلب »

ما نیز…

به محمدجواد گلبن

ما نیز روزگاری
لحظه‌یی سالی قرنی هزاره‌یی ازاین پیش‌تَرَک
هم در این‌جای ایستاده بودیم،

ادامه‌ی مطلب »