گشت و گذاری در آثار شاملو

صبح

ولرم و
       کاهلانه
آبدانه‌های چرکی‌ِ بارانِ تابستانی
بر برگ‌های بی‌عشوه‌ی خطمی

ادامه‌ی مطلب »