گشت و گذاری در آثار شاملو

ببر

آن دَلاّدَلِّ حیات
                  که استتارِ مراقبتش
در زخمِ خاک
سراسر
نفسی فروخورده را مانَد.

ادامه‌ی مطلب »

طرحِ بارانی

به جمشید لطفی
منطقِ لطیفِ شادی

چیزی به دُمبِ سکوتِ سیاسنگینِ فضا آویخت
تا لحظه‌ی‌ انفجارِ کبریتِ خفه در صندوقِ افق
                                                     خاموشی شود

ادامه‌ی مطلب »

میلاد

ناگهان
        عشق
                آفتاب‌وار
                          نقاب برافکند

ادامه‌ی مطلب »

روزنامه‌ی انقلابی

هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد
مرگ برابرِ من نشسته بود
ــ آن سوی میزِ کنکاشِ «چه باید کرد و چگونه» ــ
و نمونه‌های چاپخانه را اصلاح می‌کرد.

ادامه‌ی مطلب »

و چون نوبت ِ ملاحان…

و چون نوبتِ ملاحانِ ما فرارسد
آن خونریزِ بیدادگر
در جزیره‌ی مغناتیس
                        بر دو پای
                                  استوار بایستد

ادامه‌ی مطلب »